De Diaconie van de Gereformeerde Kerk Ermelo is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende de diaconie van de Gereformeerde Kerk Ermelo vermeld.

Naam ANBI (kerkelijke gemeente) : Gereformeerde Kerk Ermelo
RSIN / Fiscaal nummer : 002715764
KVK : 76380025
E-mail :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website adres : www.gkermelo.nl
Telefoonnr. Kerkelijk Bureau :  0341 552 557
Adres : Stationsstraat 135
Postcode en plaats : 3851 ND Ermelo

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2). De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Zie het document Kerkorde en ordinanties 2018 voor meer details.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk te Ermelo en op de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Ermelo.

B.  Samenstelling bestuur
Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. Het college bestaan uit tenminste drie leden.
De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Kerkenraad als de diaconie voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 6 - 9).

C.  Doelstelling / visie
Vertrekpunt in het diaconale werk is “er zijn”: present zijn, bij mensen zijn, gevoelig voor de onzekerheid en de verlorenheid van mensen. Oog en oor hebben en zaken niet wegwimpelen. Luisteren naar de verhalen. Daar begint het mee. De diaconie is er om mensen te verbinden. Het begint dichtbij; De diaconie is betrokken in de wijk, samen met ouderling en pastoraal medewerker. Of samen onder PKN vlag met onze Hervormde collega’s. Of nog breder via het Diaconaal Platform Ermelo, waarin we activiteiten als Schuldhulpmaatje, de Voedselbank of Vluchtelingenwerk mede vorm mogen geven. Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen, onder het motto: 'helpen waar geen (andere) helper meer is'. Ook zijn wij als diaconie betrokken bij onze medemens ver weg, via de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Door middel van al deze commissies en organisaties proberen we een lijntje te leggen vanuit onze kerk, naar buiten. Waar de diaconie verder op wil ontwikkelen is om (in samenwerking met diaconieën binnen de Ermelose gemeenschap) onze gebouwen en diakenen te laten meewerken aan het inzamelen van de gaven ten behoeve van de Voedselbank. Diaconaat is meer dan hulpverlening waarmee alleen gaten worden gestopt. Het delen van gaven is een gezamenlijke opgave. 

D.  Beleidsplan
Het beleidsplan 2017-2020 van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan PKN.
Dit document is het beleidsplan 2018 - 2021 van onze kerkelijke gemeente, inclusief de diaconie.

E.  Beloningsbeleid
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag activiteiten
De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad. Zie de sectie H hieronder, voor de belangrijkste gegevens.

G.  Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Ook het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. De begroting van de diaconie, welke jaarlijks door de kerkenraad wordt goedgekeurd is te vinden via de link in sectie H.

H.  Staat van baten en lasten van de diaconie, met toelichting
De documenten gepubliceerd op de webpagina Financiële verantwoording Diaconie geven per verslagjaar inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het meest recente verslagjaar. Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
(30-10-2021)