Kerkdienst Maranathakerk - zondag Voleinding

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
22 november 2020 10:00

Beschrijving

Voleindingszondag
Onze tijd van leven is eindig. Bij deze open deur worden we op confronterende wijze stil gezet op Voleindingszondag als we alle gemeenteleden gedenken die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvielen.
In Mattheus 25: 1 t/m 13 maakt Jezus ons er van bewust dat het in onze tijd van leven - bij wijze van spreken - altijd vijf voor twaalf is. Hij doet dat in de ‘gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze meisjes’. Bijzonder is, dat Jezus het einde der tijden, of liever gezegd het aanbreken van het Koninkrijk van de hemel nota bene als bruiloft uittekent. Dit betekent voor ons: wij zijn ten diepste niet ten dode opgeschreven maar ter bruiloft uitgenodigd.

In de gedachtenisdienst op deze voleindingszondag noemen we niet alleen overleden gemeenteleden; ook ontsteken we drie kaarsen voor bepaalde categorieën van overledenen bij wie we in het bijzonder stil willen staan. 
Op Voleindingszondag komt het verdriet dat velen van ons met zich meedragen, samen op één moment en plek: fysiek en online. Wat goed en mooi dat we als gemeente gezamenlijk die plek en dat moment kunnen zijn. En wat hoopvol dat we er als christelijke gemeente samen met gasten in ons midden aan herinnerd worden dat juist bij de dood meer dan een terugblik ook een vooruitblik aan de orde is. Door hun en onze tranen heen klinken woorden en klanken van hoopvolle verwachting. We mogen uitzien naar behalve een verdrietige juist ook een inspirerende dienst, die als thema heeft: ‘vijf voor twaalf’.

De Commissie Eredienst & Symboliek draagt zorg voor een prachtige en passende schikking.

ds. Sjaak Teuwissen


UItgebreide orde van dienst: 2020_1122_MK_Voleindingszondag_versie_druk_en_thuiskijkers.pdf


Orde van dienst

 - Lied 91a: 1 ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’:

 - Lied 91a: 2 en 3: ‘engelen zendt Hij…’ / ‘Geen duister zal je overvallen.

 - Kyrie lied 5 uit Katern

 - Lied van troost: Ik zal er zijn’ (Sela)
1)Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 
2)Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
 
3)De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 
Refrein: Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 
5) O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein: Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

 - Lied 1005: 1, 2, 5 ‘zoekend naar licht hier in het duister.

Matteüs 25: 1 t/m 13

 - Lied 751: 1, 4, 5

Zingen: God van Leven (sela)
1)Wat is mijn diepste hoop en troost?
Dat U mij redt, zelfs van de dood.
Of ik nu leef of sterf, ik ben
Uw eigendom, door U gekend.

2)Wat stof is zal tot stof vergaan,
Maar met U mag ik verder gaan.
In leven, sterven en altijd
Ben ik in Uw aanwezigheid.

Refrein: God van leven, eeuwig leven,
In de nood bent U nabij.
Jezus, leven van mijn leven,
Mijn verlosser leeft in mij.

3)Ik weet dat Jezus Christus leeft,
Die zelf mijn dood verslagen heeft.
De laatste vijand is niet meer.
Ik ben voor eeuwig van mijn Heer.

Refrein God van leven, eeuwig leven,
In de nood bent U nabij.
Jezus, leven van mijn leven,
Mijn verlosser leeft in mij.

God van leven, eeuwig leven,
In de nood bent U nabij.
Jezus, leven van mijn leven,
Mijn verlosser leeft in mij.
Mijn verlosser Mijn verlosser leeft in mij

 - Zingen ‘Brand voor mij een kaars’ (Nader tot jou lied 11)
Brand voor mij een kaars als een teken van Gods liefde
Brand voor mij een kaars als een teken van zijn licht.
Branden wij een kaars: Warmte in ons leven, licht in ons bestaan.
Steken wij elkanders kaarsen aan.

 - Zingen: ‘de mensen van voorbij’ (Eva’s lied nr 89)
1)De mensen van voorbij 

wij noemen ze hier samen. 

De mensen van voorbij 

wij noemen ze bij namen. 

Zo vlinderen zij binnen

in woorden en in zinnen 

en zijn wij even bij elkaar 

aan ‘t einde van het jaar.

2)De mensen van voorbij 

zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 

dat opklinkt uit verdriet.3)De mensen van voorbij 

zij worden niet vergeten. 

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, 

daar waar geen pijn kan komen. 

De mensen van voorbij 

zijn in het licht, zijn vrij.

 - Zingen: ‘om liefde gaan wij een leven’
1)Om liefde gaan wij een leven,
zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen
wat zwoeg je dapper voort?
Om wat ik uit de verte
van liefde heb gehoord.

2)Om liefde gaan wij een leven,
graven diep in de nacht,
kruipen wij onder de hemel
om liefde gaan wij een leven
om weten en stille kracht.
Mensje, één van de velen,
waar snelt je voetstap heen?
Waar is te vinden dat ene,
daar snellen mijn voeten heen.

3)Om iemand gaan wij een leven,
wagen wij dood na dood,
zwerven de verste wegen
om jou, op hoop van zegen,
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven
om alles of niets met jou.

 - Katern 15 God zal met je meegaan


Inzameling:
1e collecte: diaconie, rekeningnummer Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo
                                   NL 52 RABO 0387 7548 73
2e collecte: kerk, rekeningnummer Gereformeerde Kerk Ermelo
                            NL 38 RABO 0373 7406 62

Dagelijks woord

  • dinsdag 01 december 2020 - 2 Korintiers 5:6-7
    Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. -- 2 Korintiers 5:6-7
Website door Inxpact